PRZEJDŹ DO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaje i zakres działalności sklepu
4. Usługi elektroniczne w sklepie
    4.1.1. Formularz zamówienia
    4.1.2. Newsletter
5. Zasady dokonywania zakupów
6. Sposoby i termin płatności za produkt
7. Koszt, sposoby i czas realizacji zamówień oraz odbioru
8. Zasady ogólne odstąpienia od umowy
9. Odstąpienie od umowy dotyczącej treści cyfrowych bez nośnika
10. Reklamacje
11. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze sklepem oraz do pobrania treści cyfrowych
12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
13. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne1.1. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta – wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem klaudiaurbanska.pl/sklep zwanego dalej „Sklepem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Sklep prowadzony jest przez Dietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska z siedzibą w Bartosza Głowackiego 35, 32-800 Brzesko, NIP 8691885369, REGON 387336007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Adres internetowy: klaudiaurbanska.pl, adres siedziby oraz adres korespondencyjny: Dietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska, Bartosza Głowackiego 35, 32-800 Brzesko, dane kontaktowe: e-mail: kontakt@klaudiaurbanska.pl nr tel.: +48 668 157 143.
1.5. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców (np. grafik), formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
1.6. Każda osoba dokonując zakupów w sklepie staje się jego użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak zgody nie pozwala na zrealizowanie zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, możliwość poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definicje

 

 

 

 

 

 

 

 2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.3. Sprzedawca, usługodawcaDietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska z siedzibą w Woli Dębińskiej 112, 32-852 Wola Dębińska, NIP 8691885369, REGON 387336007.
2.4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.5. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu klaudiaurbanska.pl/sklep
2.6. Sklep internetowy (sklep) – sklep dostępny pod adresem klaudiaurbanska.pl/sklep
2.7. Produkt – towary prezentowane w sklepie.
2.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.
2.9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
2.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu.
2.13. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
2.14. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rodzaje i zakres działalności sklepu

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet e-usług (jadłospisów, konsultacji oraz współprac dietetycznych). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Usługi elektroniczne w sklepie 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. W sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia oraz newsletter.
4.1.1. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie sklepu pola – kupuję i płacę – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących klienta: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, sposób płatności.
4.1.1.1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
4.1.2. Newsletter – korzystanie z newslettera następuje poprzez podanie adresu e-mail w formularzu, kliknięciu przycisku – zapisuję się – i jego potwierdzenia poprzez kliknięcie w link wysłany na podany adres e-mail; wtedy usługobiorca zostaje zapisany na newsletter.
4.1.2.1. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) klikając w link dostępny w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newsletter lub wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@klaudiaurbanska.pl.
4.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zasady dokonywania zakupów 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie zgodnie z pkt. 4.1.1 regulaminu.
5.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
5.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie za pomocą formularza zamówień:
5.3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie zgodnie z pkt. 4.1.1 regulaminu.
5.3.2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę, klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3.2. regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu sprzedawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sposoby i termin płatności za produkt 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujący sposób płatności z tytułu umowy sprzedaży:
6.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.
6.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu imoje.pl.
6.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
6.1.2.1.1. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
6.2. Termin płatności:
6.2.1. W przypadku wyboru przez klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis imoje.pl) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

 

6.3. Jeśli umówiona konsultacja zostanie odwołana/ przełożona później niż 24 godziny , lub ktoś nie pojawi się na wizycie bez wcześniejszego uprzedzenia, skutkować to będzie koniecznością dokonania wpłaty w wysokości 50% ceny wizyty. Wpłaty dokonuje się przelewem w dniu wizyty na wskazany numer konta.

 

7. Koszt, sposoby i czas realizacji zamówień oraz odbioru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Treści cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia dokonania płatności przez klienta z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 regulaminu oraz terminów wskazanych w opisie każdej z usług.
7.2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7.3. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
7.4. Sklep obsługuje klientów na terenie świata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Zasady ogólne odstąpienia od umowy
8.1 Klient może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy udostępnienia treści cyfrowych bez nośnika na zasadach określonych w regulaminie. Co do zasady klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
8.2 Klient nie może jednak odstąpić od:
8.2.1 umowy, jeśli klient wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez sklep utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez sklep przed rozpoczęciem świadczenia;
8.2.2 umowy o świadczeniu usług, jeśli klient odebrał produkt i otworzył go na swoim urządzeniu mobilnym.
8.2.3 umowy o udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu klienta przez sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.3 Jeśli klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym sklep poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
8.3.1 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:
8.3.1.1 w odniesieniu do treści cyfrowych bez nośnika – poprzez złożenie tego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w sklepie; albo
8.3.1.2 w odniesieniu do treści cyfrowych bez nośnika – poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@klaudiaurbanska.pl albo
8.3.1.3 w odniesieniu do treści cyfrowych bez nośnika – poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: Dietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska, Bartosza Głowackiego 35, 32-800 Brzesko.
8.4 Klient do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu (załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy)
8.5 Jeśli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
8.6 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w regulaminie. klient może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe bez nośnika w cenie promocyjnej. W takim przypadku sklep zwróci klientowi wartość ceny promocyjnej treści cyfrowych bez nośnika.
8.7 Jeśli klient odstąpi od umowy, sklep zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.8 Klient otrzyma od sklepu zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sklep otrzymał oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od sklepu ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, sklep niezwłocznie skontaktuje się z klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku nie podania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Odstąpienie od umowy dotyczącej treści cyfrowych bez nośnika
9.1 Co do zasady klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
9.2 Jednak klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
9.2.1 Klient wyraził zgodę na udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika przez sklep (tj. wyraził zgodę) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
9.2.2 klient został poinformowany przez sklep o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika, przed udzieleniem takiej zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Reklamacje
10.1. Sklep zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem sklepu zgodnie z zasadami określonymi w sklepie i regulaminie. Ponadto Sklep zobowiązuje się dostarczyć klientowi treści cyfrowe bez nośnika bez wad.
10.2. Klient może zgłosić reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że treści cyfrowe bez nośnika dostarczone mu w ramach realizacji zamówienia mają wady, a także jeżeli treści cyfrowe bez nośnika są niezgodne z opisem zawartym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub opisem zamieszczonym w sklepie.
10.3. Klient, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej treści cyfrowej bez nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi klientowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu (patrz: załącznik nr 2 – formularz reklamacji).
10.4. Klient może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
10.4.1. poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@klaudiaurbanska.pl
10.4.2. albo poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: Dietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska, ul. Bartosza Głowackiego 35, 32-800 Brzesko.

10.5. Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do sklepu.
10.6. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli sklep nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
10.7. Sklep poinformuje klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który klient wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym sklepowi.
10.8. Jeżeli sklep uzna reklamację za uzasadnioną, klient może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę treści cyfrowych bez nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie treści cyfrowych bez nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez sklep.
10.9. Jednak jeśli sklep nie dokona naprawy lub wymiany treści cyfrowych bez nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta, a wada treści cyfrowych bez nośnika będzie istotna, klient może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje klientowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli treści cyfrowe bez nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli sklep nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
11.10. W toku rozpatrywania reklamacji sklep może kontaktować się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze sklepem oraz do pobrania treści cyfrowych
11.1. Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
11.2. W celu korzystania ze sklepu klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
11.3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w pkt 13.1 i 13.2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy klientem, a licencjodawcą.
11.4. Klient powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z treści cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z treści cyfrowych bez nośnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
12.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
12.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
12.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
12.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
12.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.
13.2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.
13.3. Zmiana regulaminu:
13.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
13.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
13.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
13.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (załączniki nr 1)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska
Woli Dębińskiej 112
32-852 Wola Dębińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy
2. Przedmiot umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………
Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR REKLAMACJI (załączniki nr 2)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietetyk Kliniczny Klaudia Urbańska
Woli Dębińskiej 112
32-852 Wola Dębińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………
Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić.